Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

ΖΟΥΜΕ ΗΜΕΡΕΣ "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ" > Τα πιο κάτω χωρία της Αποκάλυψης (κεφάλαια ΙΖ και ΙΗ), ούτε καν μετάφραση δεν χρειάζονται...

Στις τρελές ημέρες που ζούμε, που το χρήμα αποτελεί όπλο αισχρού εκβιασμού και βασανισμού των ανθρώπων και ιδιοτελούς απόλαυσης μερικών προνομιούχων, που μάλιστα μας ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ανενδοίαστα και μας λοιδορούν και από πάνω, όπως η Κα Λαγκάρντ (πέραν της κας Μέρκελ), είναι πολύ επίκαιρα τα πιο κάτω χωρία της Αποκάλυψης (κεφάλαια ΙΖ και ΙΗ), που μιλούν για την...
«πόρνη», δηλαδή για τη βρώμικη και εγκληματική χρήση του χρήματος, το αίσχος και την απανθρωπιά, την απληστία και την ύβρη της οικονομικής εκμετάλλευσης και εξαθλίωσης των Λαών. Είναι τόσο «ζωντανά», που δεν χρειάζονται καν μετάφραση:

«Και λέγει μοι, τα ύδατα ά είδες, ού η πόρνη κάθηται, λαοί και όχλοι εισί και έθνη και γλώσσαι. Και τα δέκα κέρατα ά είδες και το θηρίον, ούτοι μισήσουσι την πόρνην και ηρημωμένην ποιήσουσιν αυτήν και γυμνήν και τας σάρκας αυτής φάγονται, και αυτήν κατακαύσουσιν εν πυρί. Ο γαρ Θεός έδωκεν εις τα καρδίας αυτών ποιήσαι την γνώμην αυτού, και ποιήσαι μίαν γνώμην και δούναι την βασιλείαν αυτών τω θηρίω, άχρι τελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γυνή ήν είδες εστίν η πόλις η μεγάλη η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης.
Μετά ταύτα είδον άλλον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ της δόξης αυτού, και έκραξεν εν ισχυρά φωνή λέγων. Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη και εγένετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μεμισημένου ότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής πέπωκαν πάντα τα έθνη και οι βασιλείς της γης μετ΄ αυτής επόρνευσαν και οι έμποροι της γης εκ της δυνάμεως του στρήνους αυτής επλούτισαν.
Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν. Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου ίνα μη συγκοινωνήσητε ταις αμαρτίας αυτής και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε. Ότι εκολλήθησαν αυτής αι αμαρτίαι άχρι του ουρανού και εμνημόνευσεν ο θεός τα αδικήματα αυτής. Απόδοτε αυτή ως και αυτή απέδωκε και διπλώσατε αυτή διπλά κατά τα έργα αυτής. Εν τω ποτηρίω ώ εκέρασε, κεράσατε αυτή διπλούν. Όσα εδόξασε εαυτήν και εστρηνίασε, τοσούτον δότε αυτή βασανισμόν και πένθος. Ότι εν τη καρδία αυτής λέγει, ότι κάθημαι ως βασίλισσα και χήρα ουκ ειμί και πένθος ου μη ίδω. Δια τούτο εν μια ημέρα ήξουσιν αι πληγαί αυτής, θάνατος και πένθος και λιμός και πυρί κατακαυθήσεται. Ότι ισχυρός Κύριος ο Θεός ο κρίνας αυτήν. Και κλαύσουσιν αυτή και κόψονται επ΄ αυτή οι βασιλείς της γης οι μετ΄ αυτής πορνεύσαντες και στρηνιάσαντες, όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρώσεως αυτής. Από μακρόθεν εστηκότες δια τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες ουαί ουαί, η πόλις η μεγάλη Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, ότι μια ώρα ήλθεν η κρίσις σου. Και οι έμποροι της γης κλαύσουσι και πενθήσουσιν επ΄ αυτή, ότι τον γόμον αυτής ουδείς αγοράζει ουκέτι. Γόμον χρυσού και αργύρου και λίθον τιμίου και μαργαρίτου….Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες απ΄ αυτής από μακρόθεν στήσονται, δια τον φόβον του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες….»
katohika
(από greeknation)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails